regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis eduson.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ten został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Spółkę Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna Krosinko 62-050 Mosina ul. Kociołek 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 451720, legitymującą się numerem NIP: 7773230266, REGON: 302367221 (dalej: „Usługodawca”), jako właściciela serwisu internetowego prowadzonego pod adresem eduson.pl (dalej: ”Portal”).
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Portalu oraz w siedzibie Usługodawcy, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług Portalu.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Portalu.
 6. Warunki składania zamówień oraz zasady korzystania z niektórych Usług zakupionych lub udostępnionych za pośrednictwem Portalu są zawarte w regulaminach tych usług. Rozpoczęcie korzystania z tych usług wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem danej Usługi i wyrażeniem zgody na jego treść niezależnie od akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Portal: serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych oraz Usług za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem eduson.pl.
 2. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa: każda z usług świadczona w Portalu przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient: osoba zamawiająca i korzystająca z odpłatnych usług Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie e-usług.
 6. Konto Użytkownika: konto w Portalu zabezpieczone loginem i hasłem,  umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z usług.
 7. Konto Klienta: baza danych przydzielana Klientowi po Rejestracji konta w Portalu, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca korzystanie z usług.
 8. Rejestracja Konta: czynność opisana w pkt 10 i 11 niniejszego Regulaminu, polegająca na równoczesnym założeniu Konta Użytkownika i Konta Klienta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu.
 9. Usługa informacyjna: polegająca na udostępnieniu informacji oraz materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce medycznej z zakresu ultrasonografii, na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, że Użytkownik ma do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Portalu.
 10. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika: przestrzeń w ramach Konta Klienta udostępniona Użytkownikowi.
 11. Usługa prowadzenia Konta Klienta: usługa polegająca na utworzeniu po dokonanej Rejestracji bazy danych przydzielonej Klientowi.
 12. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Portalu.
 13. Forum : usługa polegająca na umożliwieniu zalogowanym Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami Portalu, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów; a także do korzystania, zamieszczania oraz udostępniania informacji i materiałów pochodzących od Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich (dalej: „Forum”).
 14. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach Portalu w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).
 15. Informacje handlowe – polegająca na udostępnieniu informacji, ofert i ogłoszeń o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów gospodarczych.
 16. Kontent naukowy – materiały tekstowe, graficzne i multimedialne o tematyce medycznej z zakresu ultrasonografii, udostępniane w postaci elektronicznej (on line; lub off-line) przez Usługodawcę Użytkownikowi w ramach Usług, udostępniane do korzystania na zasadach nieodpłatnej albo odpłatnej, niewyłącznej licencji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. PRZEDMIOT REGULACJI

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę świadczonych za pośrednictwem Portalu (usługi świadczone drogą elektroniczną), wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika oprogramowania do przeglądania sieci Internet oraz urządzeń spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

1) włączoną obsługę Java script i cookies, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32

– minimalne wymagania sprzętowe i softwareowe

– oraz

2) połączenie z siecią Internet, a

3) dla zalogowanych Użytkowników posiadanie aktywnego konta pocztowego.

 1. Jeżeli korzystanie z Usług albo z niektórych funkcjonalności Portalu, będzie wymagało instalacji dodatkowego oprogramowania – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem wyświetlanym na stronach Portalu.
 2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet) celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik.
 3. W trakcie korzystania z Portalu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.

5.  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Świadczenie Usług następuje z chwilą wejścia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych Portalu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi wymagającej zarejestrowania Użytkownika w Portalu zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody Użytkownika na treść Regulaminu podczas procedury rejestracji.
 3. Świadczenie niektórych Usług dostępnych w Portalu, w szczególności polegających na udostępnieniu Kontentu naukowego oraz korzystaniu z Forum, będzie ograniczone dla użytkowników spełniających kryteria poddane w procesie rejestracji i/lub ograniczone dla zalogowanych Użytkowników.
 4. Warunki założenia konta w Portalu oraz dostępu do usług, o których mowa w ust. 3 – zostaną podane na stronach Portalu przeznaczonych dla takich usług.
 5. W celu założenia konta w Portalu Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Portalu i Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub innych mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych użytkowników Portalu.

6. DOSTĘP DO USŁUG PORTALU

 1. Usługodawca zapewni dostęp do Usług w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
 1. ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,
 2. awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów),
 3. przerwy w dostępie do Portalu wynikające z potrzeby ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji, – również następujące bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkownika.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
 2. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia, zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin będące podstawą do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, w tym rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 1. szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, w tym za treści umieszczone na Forum; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób którym została wyrządzona szkoda uregulowana jest na podstawie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
 4. szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Usługodawcy,
 5. szkody będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
 6. podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu,
 7. udostępnienie osobie trzeciej lub niezachowanie poufności co do brzmienia loginu i hasła do konta Użytkownika.
 1. Powyższe zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W związku z publikowaniem na Portalu wypowiedzi, opinii oraz fragmentów publikacji o tematyce medycznej, w tym zawierających informacje dotyczące przebiegu chorób oraz ich leczenia, Usługodawca oświadcza, iż treści te mają charakter informacyjny, co do stanu nauki i wiedzy w danym temacie lub stanowią prywatne wypowiedzi osób je zamieszczających. W żadnym wypadku treści te nie mają charakteru porad medycznych, ani próby diagnostyki indywidualnych przypadków osób korzystających z Portalu. W razie konieczności uzyskania porady medycznej Użytkownik powinien udać się do najbliższej placówki służby zdrowia celem uzyskania stosownej opieki medycznej.

8. PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania z Usług Portalu jest założenie konta Użytkownika.
 2. Użytkownik niezarejestrowany ma jedynie dostęp do Usług nie zastrzeżonych dla Użytkowników zarejestrowanych.
 3. Użytkownik podczas procesu Rejestracji zobowiązany jest do wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Portalu i  korzystania z Usług.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Portalu.
 5. Warunkiem rejestracji konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe.
 6. Hasło i login są indywidualnymi znakami identyfikującymi Użytkownika oraz umożliwiającymi korzystanie z konta Użytkownika. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Usługodawca.
 7. Usługodawca może w celu poprawy bezpieczeństwa zwrócić się do Użytkowników z okresową prośbą wymuszającą dokonanie zmiany hasła dostępu do konta na Portalu. Stosowna informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej podczas próby logowania lub zostanie przesłana pocztą elektroniczną na konto email podane przez Użytkownika.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobom trzecim.
 9. Założenie konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym podczas procedury rejestracji.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę i zaprzestać świadczenia Usługi w razie korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z warunkami Regulaminu. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę na warunkach określonych w przepisach prawa.
 3. Usługodawca ma prawo zawiesić na czas określony lub nie określony albo zablokować  konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Portalu przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 4. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron, a w sprawach reklamacji – również drogą pisemną – na adres Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i zablokowania jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po zablokowaniu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 6. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Zarejestrowany Użytkownik Portalu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z przedmiotem działalności Portalu.
 2. Rejestracja w usłudze Newsletter może być również dokonana w innych przypadkach niż podane w ust. 1 – poprzez zaznaczenie stosownego okienka (check-box) na stronach Portalu. Newsletter będzie wysyłany na adres email podany w trakcie rejestracji.
 3. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania przesyłając oświadczenie zawierające informację o rezygnacji na adres email Usługodawcy. Rezygnacja z usługi newsletter możliwa jest również w każdym czasie po zaznaczeniu opcji rezygnacji dostępnej w ustawieniach konta Użytkownika.

11. USŁUGA FORUM

 1. W ramach Forum odpowiednio, Użytkownicy zamieszczają wypowiedzi, prowadzą dyskusję zadają wzajemnie pytania – w drodze wymiany wpisów.
 2. Usługodawca dostarcza środków technicznych w celu publikowania na stronie internetowej Portalu wiadomości w postaci postów na forum Użytkowników.
 3. Usługodawca może zrezygnować z opublikowania postu lub usunąć post bez powiadamiania o tej okoliczności Użytkownika. Usługodawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Posty mają charakter własnych opinii-porad Użytkowników.
 5. Za ewentualne następstwa zastosowania się do treści opinii- porad Usługodawca nie odpowiada. Usługodawca nie sprawdza przechowywanych i udostępnianych na łamach Portalu postów pod jakimkolwiek względem.
 6. W razie gdy Usługodawca, uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych umieszczonych w Portalu a dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych innym Użytkownikom Portalu (usunie post). W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika na jego adres email podany w Portalu o zablokowaniu ww. danych i nie będzie odpowiadać względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 7. Udostępnienie danych osobowych o osobie zamieszczającej posty na Forum naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszające przepisy prawa nastąpi, na żądanie uprawnionych podmiotów – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

12. USŁUGA KONTENTU NAUKOWEGO

 1. Usługodawca zamieszcza na stronach Portalu Kontent Naukowy, do którego prawa z tytułu własności intelektualnej przysługują Usługodawcy lub w odniesieniu do którego otrzymał zgodę na publikację od podmiotów uprawnionych do decydowania o jego udostępnieniu.
 2. Dalsze rozpowszechnianie przez osoby trzecie utworów (w całości lub we fragmentach) opublikowanych na stronach Portalu, wymaga zawsze zgody Usługodawcy, postanowień § 13.
 3. Użytkownicy mogą przekazywać Usługodawcy utwory, których są autorami w celu publikacji na stronach Portalu lub w formie drukowanej, na zasadach określonych w umowie o przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub o udzielenie licencji. Warunki publikacji określi odrębna umowa zawarta między autorem a Usługodawcą.
 4. W razie przekazania do publikacji w Portalu, treści do których autor – Użytkownik nie posiada autorskich praw majątkowych w zakresie wymaganym do opublikowania utworu w Portalu – Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy z tytułu roszczeń, jakie wobec Usługodawcy może wytoczyć osoba uprawniona z tytułu autorskich praw do danych treści.

13. USŁUGA WERSJI DEMONSTRACYJNEJ

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z części Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu w wersji demonstracyjnej, nieposiadającej wszystkich dostępnych funkcjonalności jak w pełnej wersji Usługi.
 2. Korzystając z wersji demonstracyjnej Usługi Użytkownik ma możliwość przetestowania jej funkcjonalności oraz spełnienia przez urządzenie, którym posługuje się Użytkownik wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Usługi.
 3. W razie skorzystania z Usługi w wersji demonstracyjnej, a następnie dokonania zakupu licencji na korzystanie z pełnej wersji Usługi dane wprowadzone przez Użytkownika zostają zachowane i możliwe jest korzystanie z nich w pełnej wersji Usługi.
 4. Użytkownik wprowadzający w ramach Usługi dane wrażliwe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) , dotyczące m.in. stanu zdrowia powinien zachować szczególną ostrożność przy ich wprowadzaniu, pobieraniu i przechowywaniu. Ponadto powinien wypełnić wszystkie obowiązki nałożone przez RODO, w szczególności w obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe wprowadza w ramach Usługi.
 5. Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności za wprowadzane i pobierane i dane powinien przestrzegać zasad Polityki Bezpieczeństwa i Prywatności.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Portalu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i  Kontent Naukowy dostępne w Portalu stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Portalu wymaga zgody Usługodawcy.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości treści udostępnionych w Portalu i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną i/lub karną, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.
 6. Korzystanie przez osoby trzecie w ramach dozwolonego prawem użytku z fragmentów treści zamieszczonych w Portalu, może odbywać się na podstawie przepisów prawa autorskiego, pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła poprzez podanie pełnego adresu WWW portalu oraz nazwy artykułu/publikacji.

15. REKLAMA

 1. Usługodawca może zamieszczać w Portalu treści reklamowe zamówione przez osoby trzecie lub dotyczące usług własnych Usługodawcy.
 2. Dane o liczbie wejść na strony Portalu oraz o osobach korzystających z portalu, do której w celach statystycznych ma dostęp Usługodawca są gromadzone w sposób, który nie pozwala odbiorcom takich danych – zidentyfikować indywidualnych użytkowników Portalu.
 3. Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej przez Użytkownika o produktach i usługach Usługodawcy i osób trzecich następuje na warunkach określonych w treści stosownego oświadczenia zawartego w formularzu rejestracyjnym. Rezygnacja z usługi otrzymywania informacji drogą elektroniczną  możliwa jest również w każdym czasie po zaznaczeniu opcji rezygnacji dostępnej w ustawieniach konta Użytkownika.

16. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Portalu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy: Eduson.pl Batko Kosiak Ługawiak Spółka Jawna Krosinko 62-050 Mosina ul. Kociołek 23.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (login) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Korespondencja w sprawach reklamacyjnych odbywa się drogą elektroniczną, chyba że Użytkownik zarządza przesyłania korespondencji drogą pocztową. 

17. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie rzeczy lub w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia jej zawarcia.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres biuro@eduson.pl). Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o otrzymaniu oświadczenia poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy Użytkownika.
 4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Treść oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik otrzymuje również wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą założenia konta.
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Portalu. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 2. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powiadomić Usługodawca na piśmie (lub pocztą elektroniczną) o wypowiedzeniu umowy. Po wypowiedzeniu umowy konto Użytkownika zostanie zablokowane, a dane osobowe Użytkownika będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia, chyba że co innego wynika z ich postanowień. Warunki świadczenia usług, co do których umowa została zawarta przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie do czasu ich wykonania.
 4. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą lub Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
 6. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Usługodawcą.
 7. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy; polityka prywatności; informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Załącznik 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Pouczenie: Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres mailowy biuro@eduson.pl

1. Adresat: Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Sp. J. z siedzibą w Krosinku 62-050 Mosina, ul. Kociołek 23

2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

4. Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

5. Adres konsumenta (-ów)

6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

7. Data

(*)Niepotrzebne skreślić

Załącznik 2

Polityka Prywatności i cookies

Załącznik 3 

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 2. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
 4. W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

Regulamin webinariów (szkoleń on-line) organizowanych przez spółkę Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna

kliknij i zapoznaj się z treścią Regulaminu webinariów (szkoleń on-line) organizowanych przez spółkę Eduson.plBatko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna