polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna z siedzibą w Krosinku (62-050) Mosina przy ulicy Kociołek 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000451720 oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP) 777-32-30-266, REGON 302367221.

(dalej jako „Spółka” lub „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i zasad ich przetwarzania

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: redakcja@eduson.pl lub na adres pocztowy: eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak sp. j., ul. Kociołek 23, 62-050 Krosinko.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu prawidłowego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci pełnego dostępu do treści portalu eduson.pl, Spółka przetwarza dane podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym, tj.:

 • login,
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • status użytkownika (lekarz, student, przedstawiciel przychodni/pracownik ochrony zdrowia),
 • numer Prawa Wykonywania Zawodu (w przypadku lekarzy),
 • specjalizacja (w przypadku lekarzy),
 • informacje dotyczące stażu ultrasonograficznego.  

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną.

W celu udostępnienia Państwu zakupionych w ramach portalu eduson.pl usług – Normy USG oraz Opisy USG, w tym również przesyłania Państwu powiadomień e-mail o zakupionym dostępie do usług, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną.

W tym miejscu zawracamy Państwa uwagę, iż Administrator nie ma dostępu do danych, w tym danych osobowych, które gromadzą Państwo za pośrednictwem aplikacji Opisy USG. Znajdują się one na odpowiednio zabezpieczonym serwerze. W tym przypadku to Państwo muszą mieć na uwadze regulacje RODO w tym zakresie i w związku z tym dopełnić wszystkich formalności, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane osobowe Państwo przetwarzają. Spółka zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności z tym związanej.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer zamówienia,
 • adres korespondencyjny – o ile został podany,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu przesyłania drogą elektroniczną informacji:

 • naukowo-edukacyjnych eduson.pl,

przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W każdej chwili mogą Państwo poinformować Administratora, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich treści – wówczas informacje zgodnie z Państwa dyspozycją przestaną być wysyłane. Mogą Państwo również zarządzać udzielonymi zgodami poprzez panel użytkownika portalu eduson.pl.

W celu przesyłania drogą elektroniczną informacji:

 • marketingowych i handlowych pochodzących od Administratora,

przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki (jako administratora), którym jest rozwój i podniesie jakości świadczonych przez Spółkę usług, po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów prawa telekomunikacyjnego.

W każdej chwili mogą Państwo poinformować Administratora, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich treści – wówczas informacje zgodnie z Państwa dyspozycją przestaną być wysyłane. Mogą Państwo również zarządzać udzielonymi zgodami poprzez panel użytkownika portalu eduson.pl.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Ponadto, jeżeli zgłoszą Państwo np. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, gdyż sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma (jeżeli została podana),
 • adres zamieszkania lub adres siedziby (jeżeli został podany),
 • numer NIP (jeżeli został podany),
 • numer zamówienia,
 • termin i rodzaj zakupionych usług,
 • adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółek jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • login.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółek jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki – eduson.pl, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółek jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym  

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

 1.  Cookies
 1. Spółki na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy przekserowanie do portalu Facebook. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 • udostępnianie podcastu – na stronie internetowej udostępniamy do odsłuchania odcinki podcastu dostarczane przez usługę Podbean dostarczaną przez LiveChat, Inc. (One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619 United States of America), kontakt przez support@livechatinc.com. Usługa ta korzysta z plików cookies do optymalizacji dostarczenia mediów oraz monitorowania statystyk odsłuchań podcastu.
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.
 1. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres redakcja@eduson.pl lub
 • zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu użytkownika, w zakładce „Konto”.
 1. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. Korzystanie z zasobów wiedzy portalu eduson.pl oraz usług płatnych oferowanych w ramach eduson.pl jest w pełni dobrowolne, jednakże dla prawidłowego i pełnego świadczenia usług dane osobowe są niezbędne. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi.
 2. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane mogą być przekazywane:

 • dostawcom usług informatycznych i hostingowych,
 • dostawcom usług wspierających działalność marketingową Spółki (np. podmiotom świadczącym usługi wysyłki mailingu),
 • podmiotom zapewniającym usługi płatnicze,
 • organom władzy publicznej, przykładowo organom podatkowym.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy MailChimp. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO mogą być traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.
 5. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • posiadania konta użytkownika w portalu eduson.pl – przez okres posiadania konta użytkownika;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółek lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez: wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres redakcja@eduson.pl.
 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 2. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
 4. W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

Polityka Cookies

W każdym przypadku, odwiedzania strony internetowej należącej do Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna („Strona”) oraz korzystania z jej funkcjonalności, serwery Eduson automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Strony. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Użytkownika, (vi) typ urządzenia, z którego korzysta. Powyższe informacje pozwalają określić przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Użytkownika treści oraz konkretne Strony, na które wchodzi. Pozwala to także ustalić daty odwiedzin Strony, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Cookies

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, Eduson może wysyłać na komputer Użytkownika jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika; mogą one być przechowywane na twardym dysku, w celu rozpoznania, kiedy Użytkownik ponownie odwiedza Stronę). W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

 1. cookies sesyjne (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą one do tego, aby Użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem ze Strony lub usług. Cookie sesyjny jest przypisywany w procesie logowania Użytkownika oraz usuwany przy wylogowaniu)
 2. cookies trwałe (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie).
 3. ponadto Eduson usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne:
  • w celu zbierania  ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited). 
  • w celu prezentowania reklam remarketingowych odwiedzającym Portal z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Remarketing Ads  (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited).
  • w celu wyświetlenia kalendarza Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited). 

Ustawienia cookies

Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Eduson plików cookies w stosunku do Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Eduson plików cookies, może on zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik powinien jednak pamiętać jednak, że jeśli zdecyduje się na nieakceptowanie „cookies”, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności; Eduson nie gwarantuje również, że Usługi oraz Strona będą działały optymalnie.
Użytkownik może skonfigurować używanie cookies odpowiadających za wyswietlanie reklam remarketingowych w swoich ustawieniach reklam.